WELKOM » ALV en Statuten

Binnenkort op deze pagina de datum van de 2e extra ledenvergadering t.b.v. statutenwijziging. 
Hieronder een eerste notitie. Het wijzigingsvoorstel t.a.v. onderstaande statuten kan nog veranderen. Op deze pagina kunt u het laatste nieuws hierover volgen.

Voorlopig wijzigingsvoorstel

Het bestuur stelt een aantal wijzigingen voor omdat de statuten soms niet meer actueel zijn: zie bv. art. 1.2. Of dat drempels te hoog zijn: zie art. 10.4.a..
Verder is onze vereniging een zelfstandige en onafhankelijke rechtspersoon, die o.i. de koppeling met een provinciale- of landelijke bond niet meer op voorhand in de statuten moet willen vastleggen.

VOORSTEL WIJZIGINGEN:
Artikel 1. 2.Ze heeft haar zetel in de gemeente Rijnwaarden” te vervangen door:
Ze heeft haar zetel in Lobith, gemeente Zevenaar.”

Artikel 1. 4. Laten vervallen.

Artikel 3. 2 laatste zin te wijzigen: “De betreffende persoon... t.e.m. bondsreglement “. Hiervoor in de plaats : “ De betreffende persoon wordt geïnformeerd over de mogelijke beroepsprocedure, door binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering”. “Dit kan middels een brief aan de secretaris”.

Artikel 3. 6: Het laatste deel van deze zin te schrappen, te weten : “alles zoals bedoeld in artikel 4 van het bondsreglement” .

Artikel 4. 1. E: Dit artikeldeel volledig laten vervallen, te weten:
(“doordat het lid ophoudt lid te zijn van de Unie KBO Gelderland”)

Artikel 10. 4. a. De woorden “een/tiende gedeelte” te vervangen door een vast getal, bijvoorbeeld 25. Het is niet reëel, dat iemand, die zich kandidaat wil stellen voor het bestuur, zelf eerst ± 80 handtekeningen op moet halen.
Artikel 10. 4. C. Idem.

Artikel 13. 2 Het eerste deel van dit artikel is, zo als het er nu staat, te risicovol voor de vereniging en de bevoegdheden van het bestuur! Voorstel om het vet gedrukte woord “wel” te wijzigen in “na goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering”. De woorden “te besluiten” kunnen dan vervallen. De zin begint dan als volgt: “Het bestuur is, na goedkeuring van de algemene ledenvergadering eenmalig bevoegd tot het aangaan van een overeenkomst tot het verkrijgen van…. Enz.

Artikel 22. 2 Het laatste deel van de zin schrappen.
(Te weten “ of met de statuten/regelementen van de Unie KBO”)